Nội Thiên

1

 

Tiêu Diêu Du

2

 

Tề Vật Luận

3

 

Dưỡng Sanh Chủ

4

 

Nhân Gian Thế

5

 

Đức Sung Phù

6

 

Đại Tông Sư

7

Ứng Đế Vương

Ngoại Thiên

1

 

Biền Mẫu

2

 

Mã Đề

3

 

Khư Khiếp

4

 

Tại Hựu

5

 

Thiên Địa

6

 

Thiên Đạo

7

 

Thiên Vận

8

 

Khắc Ý

9

 

Thiện Tính

10

 

Thu Thủy

11

 

Chí Nhạc

12

 

Đạt Sanh

13

 

San Mộc

14

 

Điền Tử Phương

15

Tri Bắc Du

Tạp Thiên

1

Canh Tang Sở

2

Từ Vô Quỷ

3

Tắc Dương

4

Ngoại Vật

5

Ngụ Ngôn

6

Nhượng Vương

7

Đạo Chích

8

Thuyết Kiếm

9

Ngư Phụ

10

Liệt Ngự Khấu

11

Thiên Hạ