Chơi Chữ

Ba hình thức chơi chữ thông dụng trong câu đối
  • Chiết tự: tách các từ ra thành từng chữ, từng bộ rồi viết thành câu
  • Mẹo chữ: oái ăm, ký hoặc, mẹo từ ngữ đồng nghĩa
  • Tập cú: là những câu có sẵn trong sách vở
甲 子 重 新 新 甲 子
春 秋 几 度 度 春 秋

Giáp tý trùng tân tân giáp tý.
Xuân thu kỷ độ độ xuân thu.

Giáp tý vừa qua, qua giáp tý.
Xuân thu mấy độ, độ xuân thu.