Tự Thuật

Tự thuật: nói lên ý chí của mình, thường treo chỗ bàn làm việc tựa như các bài Mình thời cổ.
報 國 不 愁 生 白 髮 
讀 書 哪 肯 負 蒼 生
Báo quốc bất sầu sinh bạch phát.
Độc thư na khẳng phụ thương sinh.

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc.
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh.


渭 水 一 竿 閑 試 釣
武 凌 千 樹 笑 行 丹

Vị thuỷ nhất can nhàn thí điếu.
Vũ lăng thiên thụ tiếu hành chu.

Bên giòng sông Vị thả câu chơi.
Rừng rậm Vũ lăng cười thuyền dạo.

彩 筆 喜 題 紅 葉 句
華 堂 欣 訟 采 蘋 詩

Thái bút hỉ đề hồng diệp cú
Hoa đường hân tụng thái tần thi.

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm
Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần.


詩 禮 庭 前 歌 窈 窕
鴛 鴦 筆 下 展 經 綸

Thi lễ đình tiền ca yểu điệu
Uyên ương bút hạ triển kinh luân.

Sân thi lễ lời ca yểu điệu
Bút uyên ương gợi mở kinh luân.