Tức Cảnh

Tức cảnh hay tức sự: nhân gặp cảnh đẹp ngay trước mắt, hoặc sự việc chứng kiến mà làm câu đối để tả lại và gửi gắm tâm sự của tác giả vào đấy.

花 朝 日 暖 青 鸞 舞
柳 絮 風 和 紫 燕 飛

Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ
Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.

Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa.
Liễu bông gió thuận én biếc bay.


花 月 新 粧 宜 學 柳
雲 窗 好 友 早 裁 蘭

Hoa nguyệt tân trang nghi học liễu
Vân song hảo hữu tảo tài lan.

Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu.
Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan.度 花 朝 適 逢 花 燭
憑 月 老 試 步 月 宮

Độ hoa triêu thích phùng hoa chúc
Bằng nguyệt lão thí bộ nguyệt cung.

Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc.
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng.汗 濕 紅 粧 花 帶 露
雲 堆 綠 鬢 柳 拖 煙

Hãn thấp hồng trang hoa đới lộ
Vân đôi lục mấn liễu đà yên.

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây.已 見 衣 將 柳 汁 染
行 看 鏡 以 菱 花 懸

Dĩ kiến y tương liễu trấp nhiễm
Hành khan kính dĩ lăng hoa huyền.

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt
Còn xem trong kính có lăng treo.芙 蓉 新 艷 凌 花 燭
玉 鏡 初 明 照 藍 田

Phù dung tân diễm lăng hoa chúc
Ngọc kính sơ minh chiếu lam điền.

Phù dung mới nở xem thường đuốc
Kính ngọc vừa soi tỏ nội lam.應 花 朝 如 新 作 合
居 繡 作 好 友 言 歡

Ứng hoa triêu như tân tác hợp
Cư tú các hảo hữu ngôn hoan

Với hoa sớm như vừa tác hợp.
Bên gác đẹp bạn bè đều vui.月 應 花 朝 燭 花 獻 彩
時 逢 燕 至 玉 燕 終 祥

Nguyệt ứng hoa triêu chúc hoa hiến thái
Thời phùng yến chí ngọc yến chung tường

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa.
Gặp lúc yến về, điềm lành yến ngọc.紅 雨 花 村 鴛 並 倚
翠 煙 柳 驛 鳳 和 鳴

Hồng vũ hoa thôn uyên tịnh ỷ
Thuý yên liễu dịch phượng hoà minh

Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn
Khói xanh trang biếc phượng đều kêu