Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎3 - Cổ Phong*‎ > ‎

B - Kiến An Cổ Thi


Quy Tuy Thọ

đăng 01:57 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:01 8 thg 12, 2013 ]


龜雖壽
Quy Tuy Thọ 
曹操 Tào Tháo

神龟虽寿,

犹有竟时。

腾蛇乘雾,

终为土灰。

老骥伏枥,

志在千里。

烈士暮年,

壮心不已。

盈缩之期,

不但在天。

养怡之福,

可得永年。

幸甚至哉,

歌以咏志。

Thần quy tuy thọ,

Do hữu cánh thì.

Đằng xà thừa vụ,

Chung vi thổ hôi.

Lão kí phục lịch,

Chí tại thiên lí.

Liệt sĩ mộ niên,

Tráng tâm bất dĩ.

Doanh súc chi kì,

Bất đãn tại thiên.

Dưỡng di chi phúc,

Khả đắc vĩnh niên.

Hạnh thậm chí tai,

Ca dĩ vịnh chí.


1-1 of 1