Tống Biệt

đăng 02:25 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:45 8 thg 12, 2013 ]

送別
Tống Biệt 
王維  Vương Duy

下馬飲君酒,

問君何所之。

君言不得意,

歸臥南山陲。

但去莫復問,

白雲無盡時。

Hạ mã ẩm quân tửu,

Vấn quân hà sở chi.

Quân ngôn bất đắc ý,

Quy ngọa nam sơn thùy.

Đãn khứ mạc phúc vấn,

Bạch vân vô tận thời.