Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎3 - Cổ Phong*‎ > ‎

D - Thất Ngôn Cổ Thi


Ngư Ông

đăng 02:39 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:47 29 thg 8, 2014 ]


漁翁
Ngư Ông

柳宗元
Liễu Tông Nguyên

漁翁夜傍西巖宿

曉汲清湘燃楚竹。

煙銷日出不見人

欸乃一聲山水綠。

迴看天際下中流

巖上無心雲相逐。

Ngư ông dạ bàng tây nham túc,

Hiểu cấp thanh tương nhiên sở trúc.

Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân

Ai nãi nhất thanh sơn thủy lục.

Hồi khán thiên tế hạ trung lưu,

Nham thượng vô tâm vân tương trục.


1-1 of 1