Nhạc Phủ thi tập:
Tuyển soạn: Quách Mậu Thiến

1

郊廟歌

Giao Miếu Ca

12 quyển

2

燕射歌

Yến Xạ Ca

3 quyền

3

鼓吹曲

Cổ Xuy Khúc

5 quyển

4

橫吹曲

Hoành Xuy Khúc

5 quyển

5

相和歌

Tương Hòa Ca

18 quyển

6

清商曲

Thanh Thương Khúc

8 quyển

7

舞曲歌

Vũ Khúc Ca

5 quyển

8

琴曲歌

Cầm Khúc Ca

4 quyển

9

雜曲歌

Tạp Khúc Ca

18 quyển

10

近代曲

Cận Đại Khúc

4 quyển

11

雜歌謠

Tạp Ca Dao

7 quyển

12

新樂府

Tân Nhạc Phủ

11 quyển