Thi Văn 詩文‎ > ‎A - Thi‎ > ‎2 - Nhạc Phủ*‎ > ‎

A - Nhạc Phủ Ca Hành


Đoản ca hành - kỳ I

đăng 01:48 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:10 8 thg 12, 2013 ]

短歌行其一 
Đoản ca hành - kỳ I 
曹操 Tào Tháo

對酒當歌,人生幾何;

譬如朝露,去日苦多。

慨當以慷,憂思難忘;

何以解憂:惟有杜康。

青青子衿,悠悠我心;

但為君故,沉吟至今。

呦呦鹿鳴,食野之蘋;

我有嘉賓,鼓瑟吹笙。

皎皎如月,何時可輟;

憂從中來,不可斷絕。

越陌度阡,枉用相存;

契闊談宴,心念舊恩。

月明星稀,烏鵲南飛;

繞樹三匝,無枝可依。

山不厭高,水不厭深;

周公吐哺,天下歸心。

Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà?

Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa.

Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong.

Hà dĩ giải ưu? duy hữu đỗ khang.

Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.

Đãn vị quân cố, trầm ngâm chí câm.

Ao ao lộc minh, Thực dã chi bình.

Ngã hữu gia tân, Cổ cầm suy sinh.

Minh minh như nguyệt, Hà thời khả xuyết?

Ưu tùng trung lai, Bất khả đoạn tuyệt.

Việt mạch độ thiên, Uổng dụng tương tồn.

Khế khoát đàm yến, Tâm niệm cựu ân.

Nguyệt minh tinh hy, Ô thước nam phi.

Nhiễu thụ tam táp, Hà chi khả y?

Sơn bất yếm cao, Hải bất yếm thâm.

Chu Công thổ bô, Thiên hạ quy tâm.


Đại Phong Ca

đăng 01:38 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:38 8 thg 12, 2013 ]

大風歌
Đại Phong Ca 
劉邦 - Lưu Bang

大風起兮雲飛揚,

威加海內兮歸故鄉,

安得猛士兮守四方?

力拔山兮氣蓋世,

時不利兮騅不逝。

騅不逝兮可奈何,

虞兮虞兮奈若何。

Đại phong khởi hề vân phi dương,

Uy gia hải nội hề quy cố hương,

An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương?

Lực bạt san hề khí cái thế,

Thì bất lợi hề chuy bất thệ.

Chuy bất thệ hề khả nại hà,

Ngu hề ngu hề nại nhược hà.


Cai Hạ Ca

đăng 01:36 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:40 8 thg 12, 2013 ]

垓下歌
Cai Hạ Ca 
項羽 Hạng Vũ

力拔山兮气盖世。

时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何!

虞兮虞兮奈若何

Lực bạt san hề khí cái thế.

Thì bất lợi hề chuy bất thệ.

Chuy bất thệ hề khả nại hà!

Ngu hề ngu hề nại nhược hà!


1-3 of 3