Cai Hạ Ca

đăng 01:36 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:40 8 thg 12, 2013 ]
垓下歌
Cai Hạ Ca 
項羽 Hạng Vũ

力拔山兮气盖世。

时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何!

虞兮虞兮奈若何

Lực bạt san hề khí cái thế.

Thì bất lợi hề chuy bất thệ.

Chuy bất thệ hề khả nại hà!

Ngu hề ngu hề nại nhược hà!