Đại Phong Ca

đăng 01:38 8 thg 12, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:38 8 thg 12, 2013 ]
大風歌
Đại Phong Ca 
劉邦 - Lưu Bang

大風起兮雲飛揚,

威加海內兮歸故鄉,

安得猛士兮守四方?

力拔山兮氣蓋世,

時不利兮騅不逝。

騅不逝兮可奈何,

虞兮虞兮奈若何。

Đại phong khởi hề vân phi dương,

Uy gia hải nội hề quy cố hương,

An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương?

Lực bạt san hề khí cái thế,

Thì bất lợi hề chuy bất thệ.

Chuy bất thệ hề khả nại hà,

Ngu hề ngu hề nại nhược hà.


Comments