Thi Văn 詩文‎ > ‎C - Văn‎ > ‎6 - Việt Văn‎ > ‎

Nam Ông Mộng Lục

南翁夢錄 
胡元澄 

NAM ÔNG MỘNG LỤC 
Hồ Nguyên Trừng
năm 1438

Nam Ông mộng lc là tập hồi kí chữ Hán do Hồ Nguyên Trừng biên soạn trong thời gian làm quan ở Trung Quốc vào khoảng thế kỉ XV. Tác phẩm gồm 31 thiên và ba bài tựa ca Hồ Huỳnh, quan Thượng thư bộ Lễ đồng triều với Hồ Nguyên Trừng, viết năm Chính Thống thứ năm (1440). Tiếp đến là bài tựa của chính Hồ Nguyên Trừng, viết năm Chính Thống thứ ba (1438). Cuối sách có bài hậu tự ca Tống Chương, người Việt Nam, làm quan cho triều Minh, viết năm Chính Thống thứ by (1442). Một số dbn chỉ ghi có 28 thiên, thiếu mất ba thiên "Mệnh thông thi triệu", "Thi chí công danh" và "Tiểu lệ thi cú", trong đó, thiên "Tiểu lệ thi cú" bị chuyển vào phần sau của "Thi ngôn tự ph", bản thân thiên "Thi ngôn tự ph" cũng bị cắt xén bớt một đoạn.

Theo lời đề tựa của tác giả, thì Nam Ông mộng lc được biên soạn, một là để "biểu dương các mẩu việc thiện của người xưa", hai là để "cung cấp điều mới lcho bậc quân tử". Bên cạnh đó, đây còn được coi là tác phẩm mở đường cho khuynh hướng viết về "người thực, việc thực" trong văn xuôi tự sự Việt Nam.


Nguyên văn và bản dịch từ nguồn :wikisource.org