Trúc Lâm thị tịch

竹林示寂 
Trúc Lâm Thị Tịch

陳氏第三代王曰仁王,既傳 位世子,乃出家脩行,刻苦精 進,慧解超脫,為一方祖師。 庵居安子山紫霄峰,自號竹林 大士。其姊號曰天瑞,多失婦 道,大士在紫霄聞姊病亟,乃 下山往視,謂天瑞曰:姊若時 至,自去見冥間,問事則應 曰:願少待,我弟竹林大士且 至。言訖,還山數日,至庵, 分付弟子後事,奄然坐化。天 瑞亦以是日卒。 

Trần thị đệ tam đại viết Nhân Vương, ký truyền vThế tử, nãi xuất gia tu hành, khắc khổ tinh tiến, tuệ giải siêu thoát, vi nhất phương tổ sư. Am cư Yên Tử sơn Tử Tiêu phong, tự hiệu Trúc Lâm Đại sĩ. Kỳ thiệu viết Thiên Thụy đa thất phụ đạo. Đại sĩ tại Tử Tiêu, văn tỉ bệnh cức, nãi hạ sơn vãng thị, vị Thiên Thụy viết "Tỉ nhược thời chí, tự khứ, kiến Minh gian vấn sự tắc ứng viết : Nguyện thiếu đãi, ngã đệ Trúc Lâm Đại sĩ thả chí". Ngôn bất hoàn sơn. Sổ nhật chí am, phân phó đệ tử hậu sự, yểm nhiên tọa hóa. Thiên Thụy diệc dĩ thị nhật tốt. 

Comments