Thư Hoạ 書畫‎ > ‎Âm Nhạc‎ > ‎

Dục Thuỷ Ngâm

đăng 05:23 18 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:31 18 thg 6, 2013 ]
Tào Tháo thua trận ở Uyển Thành năm 197, ông nói: "Ta mất một con trưởng và một cháu yêu cũng không thương là mấy chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi".

Xin nói lại sự kiện này:

Tào Tháo đem quân đi đánh Nam Dương, tiến quân đến Dục Thủy. Trương Tú liệu không chống nổi, bèn dẫn quân đến hàng. Tào Tháo ép vợ Trương Tế (thím Trương Tú – là Châu thị làm thiếp, người đàn trong phim.) Điều đó khiến Trương Tú không chỉ thấy nhục nhã mà còn sợ bị Tào Tháo xui thủ hạ của mình phản lại mình. Vì vậy Trương Tú quyết định phản lại Tào Tháo.

Giả Hủ bày mưu cho Trương Tú. Trương Tú theo kế bèn nói với Tào Tháo cho quân lính dưới quyền ông được mặc giáp và dùng vũ khí. Tào Tháo không nghi ngờ, bằng lòng cho phép. Đêm hôm đó Trương Tú bất ngờ mang quân đột kích vào doanh trại Tào Tháo, Tào Tháo bị nguy khốn và trúng mũi tên từ quân Trương Tú, nhờ có mãnh tướng Điển Vi đánh chặn một cửa để có thời gian cho Tào Tháo thoát nạn. Lần này Điển Vi mắc mưu Trương Tú, bị cắp vũ khí mà hy sinh để cứu chủ. Con cả Tào Tháo là Tào Ngang cũng bị quân Trương Tú giết chết. Còn Tào Tháo thì phải lui quân về Vũ Âm.

Dưới đây là bài Dục Thuỷ Ngâm trong phim Tam Quốc Chí (không thuộc nhạc cổ, thêm vào cho phong phú)  nói về Điển Vi:

Dục Thuỷ Ngâm
我本飄零人,

Ngã bổn phiêu linh nhân

薄命曆苦辛。

Bạc mệnh lịch khổ tân

離亂得遇君,

Ly loạn đắc ngộ quân

感君萍水恩。

Cảm quân bình thủy ân

君愛一時歡,

Quân ái nhất thời hoan

烽煙化良辰。

Phong yên hóa lương thần

含淚為君壽,

Hàm lệ vi quân thọ

酒痕掩徵塵。

Tửu ngân yểm chinh trần

燈昏昏, 帳深深,

Đăng hôn hôntrương thâm thâm

君忘情, 妾傷神。

Quân vong tìnhthiếp thương thần

一霎歡訢,

Nhất sáp hoan hân

一霎溫情,

Nhất sáp ôn tình

明日淯水頭,

Minh nhật  thủy đầu

遺韻埋香魂。

Di vận mai hương hồn

 
(có người gọi là Hán Thủy Ngâm  淯水吟)

Comments